Teikiu Jums, naujus duomenis apie J. Krikštaponį.

Iš žiniasklaidos žinau, kad Jūs prieštaraujate, jog būtų Ukmergėje mūsų Didvyriui J. Krikštaponiui paminklinis akmuo.  Aš,  kaip tyrinėjantis J. Krikštaponio  biografiją ir archyvuose atradęs nuslėptus faktus, privalau Jus informuoti, jog Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos sūnėnas bei Lietuvos Didvyris Juozas Krikštaponis, ne tik, NE galėjo būti „Holokausto vykdytoju“, bet atvirkščiai - dėl Ukmergėje vykdytų  žudynių jis galėjo būti pasipiktinęs tomis žudynėms ir todėl tapo GESTAP-o suimtu, sumuštu ir kelis mėnesius Kauno kalėjime kalinamu. Todėl Baltarusijoje tuo pačiu laiku: 1941 metų pabaigoje būti, kaip ir negalėjo. Tai įrodau pagal naujausią tik ką 2023-03-18 istoriko Simono Jazavitos pristatytą knygą, o taip pat pagal Lietuvos Centriniame valstybiniame archyve (LCVA) mano patikslintais-nufotografuotais ir Jums pateiktais dokumentais, turinčiais tikslą apgauti GESTAP-ą bei iš Kauno kalėjimo ištraukti J. Krikštaponį. Nurodau ir dėstau apie  visas istorikų atliktas klaidas, o taip pat nuslėptą faktą, kad J. Krikštaponis buvo žymus sportininkas, net 3 kartus Lietuvos čempionas disko metime ir rutulio stūmimo rungtyse. Tai jau vien dėl to jis žydų žudyti negalėjo, nes jis draugavo su apie 20 žydų tautybės čempionais bei prizininkais. Be to, jojo pusseserės vyras generolas Stasys Raštikis, kaip buvęs Lietuvos Laikinosios vyriausybės (LLV) narys –  Krašto apsaugos ministras daug vedė pokalbių su vokiečių vietininkais Lietuvoje, kad būtų nutrauktos žydų žudynės. Tai jam nepavykus ir kai 1941 m. rugpjūčio 03 d. tapo išvaikyta Laikinoji vyriausybė – tai po tokių vokiečių-„išlaisvintojų“ nuo bolševikų  akibrokštų, tapus naujais okupantais – J. Krikštaponis okupantams tarnauti negalėjo, su jais sukonfrontavo ir todėl buvo pasodintas į Kauno kalėjimą. Todėl tuo pačiu metu jis Baltarusijoje būti negalėjo ir todėl „liudininkų“ parodymai yra niekiniai. Jie melavo todėl, kad  jiems reikėjo tikrąjį žydų žudynių vykdytoją Nikodemą Reikalą apsaugoti nuo teisinės atsakomybės, kuris buvo dar gyvas ir gyveno JAV. Todėl siūlau per GOOGLĘ-VERTĖJĄ tolimesnius mano dėstymus Prezidentui išsiversti šiuos:

 

I am providing you with new information about J. Krikštaponis.

I know from the media that you are against having a memorial stone for our Hero J. Krikštaponiis in Ukmerge. As someone researching the biography of J. Krikštaponis and having discovered hidden facts in the archives, I must inform you that Juozas Krikštaponis, the nephew of the First President of Lithuania Antanas Smetonas and Hero of Lithuania Juozas Krikštaponis, not only could NOT have been the "perpetrator of the Holocaust", but on the contrary - due to the massacres in Ukmerge, he could have been outraged by those killings and therefore was arrested by GESTAP, beaten and imprisoned in Kaunas prison for several months. Therefore, he could not be in Belarus at the same time: at the end of 1941. I prove this according to the latest book presented by the historian Simon Jazavitas on 18/03/2023, as well as according to the documents that I verified and photographed and presented to you in the Lithuanian Central State Archive (LCVA), with the aim of deceiving GESTAP and extracting J. Godfather. I point out and teach about all the mistakes made by historians, as well as the hidden fact that J. Krikštaponis was a famous athlete, even a 3-time Lithuanian champion in the discus throw and shot put events. He could not kill Jews for that reason alone, because he was friends with about 20 Jewish champions and prize winners. In addition, her cousin's husband, General Stasys Raštikis, as a former member of the Provisional Government of Lithuania (LLV) - Minister of National Defense, held many talks with the German representatives in Lithuania in order to stop the killing of Jews. After he failed and when in 1941 August 03 The Provisional Government was expelled - after the eyes of the Germans-"liberators" from the Bolsheviks, when they became the new occupiers - J. Krikštaponis could not serve the occupiers, he confronted them and was therefore put in Kaunas prison. Therefore, he could not have been in Belarus at the same time, and therefore the testimony of "witnesses" is null and void. They lied because they needed to protect the real perpetrator of the Jewish massacre, Nicodemus Reikal, from legal responsibility, who was still alive and living in the United States. Therefore, I suggest that through GOOGLE-TRANSLATOR, my further lectures to the President should be translated as follows:

 

Lietuvos Prezidentui, Vyriausybei, Seimui, Lietuvos Žydų bendruomenei, ir Izraelio bei JAV ambasadoms, o taip pat Lietuvos visuomeniniam transliuotojui - LRT.

 

Keliautojo-kraštotyrininko
Vytenio Aleksandraičio
gimusio 1946-07-12 ir
gyvenančio Jonavoje

SKUBI INFORMACIJA

dėl Lietuvos Didvyrio Juozo Krikštaponio-Krištaponio pastovaus šmeižimo ir, ypač, dabar;
 vykstančio karo Ukrainoje  akivaizdoje

 

         Galimai Didvyrio šmeižimą - visuomenės klaidinimą  pastoviai atlieka LRT. Net karo Ukrainoje metinių karo Ukrainoje prieigoje  2023-02-05 LRT straipsnyje „Paminklas žydšaudžiui Ukmergėje - ...“ buvo paskelbta „informacija“ tokia:

 
1 pav.:
Ištrauka  iš LRT straipsnio
„Paminklas žydšaudžiui Ukmergėje - ...“      

        Dėl masinės kapavietės sutvarkymo Ukmergėje labai teisinga pastaba, dėl kurios žemiau detaliau pateiksiu pastebėjimus.
        Bet, pirmiausiai, J. Krikštaponis „nacių kolaborantu“ būti negalėjo, nes jis pats nacių buvo kalinamas Kauno kalėjime ir tuose „tyrimuose“ buvo nuslėptas šis labai svarbus faktas, kol aš nepaviešinau. Apie tai čia ir teikiu išsamią Jums studiją su naujais istoriniais faktais.
        Antra -
iš kur tokie „nauji faktai“ dėl „žudynių“; dar, net Lietuvoje, ir dar kažkokie niekam nežinomi „tyrimai“? Kodėl reikia prisigalvoti, tai, kas niekam dar Lietuvoje nežinoma?
        Be to, ir
2023-03-15 LRT studijos DIENOS TEMOS laidoje nuo 06:07 momento laidos vedėjas Mindaugas Jackevičius apie J. Krikštaponį pasakė, neva, „istorikų įrodyta: žudė Baltarusijoje žydus ...“, nors tuos istorikų „įrodymus“ ir net dėl „Baltarusijoje J. Krikštaponio“ 2015-01-22 Nr. 17.2-829 Generalinė prokuratūra atmetė „kaltinimus“ jam, kaip nesant objektyvių duomenų. Todėl paprašiau LRT direktorės nešmeižti Didvyrio, bet atsakymo dar negavau.
        Dar svarbiau. Ukmergėje paminklinis akmuo yra Lietuvos Didvyriui, o ne „žydšaudžiui“, dėl ko, ar ne reikėtų kuo skubiausiai nutraukti Lietuvos ir net pasaulio visuomenės klaidinimą, dar, net karo Ukrainoje akivaizdoje!?
         Juk, kaip tik, ypatingai šiuo metu Rusijai būtina šmeižti šį Didvyrį, nes jis pirmąjį Partizanų sąskrydį rengė 1944 m. liepos 20 d. šiaurvakariau nuo Ukmergės, kai tuo pačiu momentu tarp Ukmergės-Jonavos nuo liepos 12 d., net iki rugpjūčio mėnesio žiauriausiuose Šventosios upės mūšiuose sovietinė kariuomenė negailestingai naikino savo karius vokiečių kulkosvaidžių ir savo „ЗАГРЯДотряд“-ų dėka - naikino tuos, kurie nenorėjo beprasmiškai žūti.
        Tokį
  savo kariuomenės genocidą ar nereikia Hagos teisme nagrinėti ir, ypač, dabar, kai Rusija Ukrainoje naikina ir savo karius?
        Tai, būtent, J. Krikštaponis Lietuvos vyrų išsaugojimo tikslu ir rengia tą Sąskrydį! Juk Jonavos ir Ukmergės sovietinių karių kapinėse ir taip nenormaliai daug palaidota karių, o kiek jų dar nepalaidota - kiek dar reikia ekshumuoti ir perlaiduoti tarp Veprių-Upninkų sunykusius palaikus? Nepalaiduoti gali būti, būtent, tik ką mobilizuotieji lietuvių-gudų kilmės? Apie tai irgi šiandieną  naujai išrinktiems Ukmergės. Jonavos ir Kėdainių merams bei taryboms STUDIJĄ pateikiau žymiai išsamesnę.

      Taip, kad karo Ukrainoje metinių proga kaip, taip drastiškai, galima niekinti Didvyrį, jam skirtą paminklą „žydšaudžiui“ vadinant,  kai jo „kaltinimui“ mūsų Generalinė prokuratūra neberado  objektyvių duomenų? Dėl jų ir vyksta intensyvūs ginčai - dėl jųjų Ukmergės savivaldybė 2021-12-02 rengė ir konferenciją, kuri turėjo tęstis ir toliau, bet tam sutrukdė netikėtai 2022 m. vasario 24 d prasidėjęs karas. Jei ne jis, taškas J. Krikštaponio biografijoje būtų padėtas tikrai. Net ir aš dėl jo tyrimus, kaip keliautojas-kraštotyrininkas pristabdžiau, nes stebiu to karo vyksmą, tam karui sukūręs temą dar net nuo 2022-02-21, jau prieš 3 dienas nujausdamas ir žinodamas, kad karas prasidės.  Todėl ir kitus, labai svarbius-garsius istorinius įvykius tyrinėju.

      Bet, kaip aš tyrinėjantis J. Krikštaponio biografiją ir archyvuose atradęs nuslėptus faktus, privalau Jus informuoti, jog Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos sūnėnas bei Lietuvos Didvyris Juozas Krikštaponis, ne tik, NE galėjo būti „Holokausto vykdytoju“, bet atvirkščiai - dėl Ukmergėje vykdytų  žudynių jis galėjo būti pasipiktinęs ir todėl tapo GESTAP-o suimtu, sumuštu ir kelis mėnesius Kauno kalėjime kalinamu. Todėl Baltarusijoje tuo pačiu laiku: 1941 metų pabaigoje būti, kaip ir negalėjo. Jo suėmimo-kalinimo faktą Ypatingajame archyve aš aptikau  2021-08-28, o išsamiai paskelbiau 2021-09-15. Iš kalėjimo J. Krikštaponį ištraukė jojo ir A. Smetonos artimas giminaitis , buvęs Krašto apsaugos ministru, generolas Stasys Raštikis, kuris buvo bendravęs su A. Hitleriu, Ribentropu, Molotovu ir Stalinu, bei karalienės Elžbietos  II-osios inauguracijoje dalyvavęs.
        Šis  Prasidėjus Holokaustui, kaip tik generolas S. Raštikis, kaip Lietuvos Laikinosios vyriausybės (toliau LLV) vienas iš įtakingiausių Vokietijos valstybei, dėl Lietuvoje žydų žudynių nutraukimo kalbėjosi su komendantu R. von Pohliu ir užnugario kariuomenės vadu K. von Roquesu. Tačiau šie nieko padėti negalėjo ir liepė nesikišti. Juolab,  LLV rugpjūčio 03 d. naujų okupantų  tapo išvaikyta. O pats generolas S. Raštikis tuo metu buvo tik ką praradęs 3 mažametes savo dukrytes, kurias sovietai išvežė į Sibirą kartu su seneliais -  J. Krikštaponio mamos broliu bei jo žmona. Todėl J. Krištaponis su savo mama, pagal logiką tuo skausminguoju generolui ir jo žmonai, kaip savo pusseserei bei dukterėčiai turėjo padėti - pastoviai bendrauti. Todėl generolas J. Krikštaponį kaip įtakingą kariuomenės fizinio lavinimo instruktorių galėjo informuoti apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nesėkmes, ir, tuo pačiu, apie neįmanomą žydų žudynių sustabdymą.

       Mat, generolas, kaip buvęs Lietuvos kariuomenės vadas turėjo žavėtis savo žmonos pusbroliu, kaip daugiakartiniu Lietuvos lengvosios atletikos čempionatų prizininku bei 3 kartus Lietuvos čempionu disko metimo bei rutulio stūmimo rungtyse. O tai nuo Lietuvos gyventojų yra nuslėpta ir aš apie tai tik ką atradau ir čia pirmą kartą pranešu, jog Lietuvos geriausių pasaulyje disko metikų tradicijos pradėjo formuotis, būtent nuo J. Krikštaponio aplinkos, nes jojo bendramoksliai, kaip Lietuvos sporto legenda Stasys Šačkus buvo Juozui sporto vadovu Jono Rygiškių gimnazijoje, o kitas bendramokslis Leonas Puskunigis buvo Juozo ir varžovu čempionatuose tuose, kuris vėliau (1957 m.) parengė pirmąją lietuvaitę - mūsų planetos rekordininkę ieties metime - tai Birutę Zalagaitytę-Kalėdienę.


2 pav.:
Birutė Zalagaitytė-Kalėdienė Vilniaus stadione, kuris jau sunaikintas ir Vilnius tapo vienintelė ES sostine be stadiono. Galima pasidinti-prasiplėsti

 


3 pav.: Jonas Baltušnikas-"Vienuolis" buvo J. Krištaponio rinktinės vadas. Galima pasididinti

        Visą tai apie J. Krikštaponį, kaip labai aukšto meistriškumo sportininką nuo Lietuvos gyventojų buvo nuslėpta, nes iš gretimo J. Krikštaponio gimtojo kaimo buvo irgi žymus pasaulyje disko metikas - tai mano 1963 m. kūno kultūros dėstytojas  Kauno Politechnikume Algimantas Baltušnikas, kuris buvo du kartus Sovietų Sąjungos rekordininku, o jojo 3 dėdės J. Krikštaponio vardo Partizanų rinktinės kovotojais - vienas iš jųjų Jonas Baltušnikas-"Vienuolis" (buvo labai pamaldus) buvo net tos J. Krikštaponio rinktinės vadu, ir jie visi didvyriškai žuvo nuo sovietų-okupantų. Todėl A. Baltušniko skraidinti diskai buvo kaip J. Kriškštaponio sportinių siekių tąsa.

.
 4. pav.:
Algimantas Baltušnikas 1963 m. visasąjuginio žurnalo „L.A.“ Nr. 9 (100) viršelis. Galima tik jo portretą išsididinti ir į patį žurnalą patekti.  


5 . pav.
Žuvus Baltušnikams - J. Krikštaponio rinktinės kovotojams, jųjų kūnai buvo slapta pervežti ir motina savo sūnus palaidojo. Galima pasididinti.


6 pav.:
Nors Algimantas Baltušnikas negalėjo dalyvauti olimpiadose, bet vis tiek prižiūrėjo savo dėdžių kapus ir restauravo J. Krikštaponio rinktinės bunkerį. Galima psididinti.

       Keista. kad ir dabar dar slepiama ar ne sąmoningai, kad J. Krikštaponis buvo aukšto meistriškumo sportininku? Mat, jis 1936 m. 6 centimetrais apstūmė rutulio stūmime nuo Ukrainos ir Komorogrado XIV amžiuje kilmės didikų atstovą iš jo netoliese Raguvėlės dvaro valdytojo sūnų Vladislovą Komarą, kurio sūnus, po 4-ių metų 1940 m. gimęs, tapo 1972 m. tapo Miuncheno olimpiados čempionu; taip pat rutulio stūmime!


7 pav,: Akvilina Komaraitė-Rimševičienė - dabartinė Raguvėlės dvaro valdytoja, kaip jos tėvas, tėvo pusbroliai-dvarininkai ir jos brolis Vladislovas (sportininkas) irgi agronomiją buvo baigus ir sovietmetyje vadovavo Švenčionėlių sodininkystės ūkiui, nes niekas nežinojo. kad ji didikų palikuonė. Akvilina buvo savo sūnėno laidotuvėse, kai jis tragiškai žuvo auto katastrofoje su kitu žymiu lengvaatlečiu.

 
8 pav
. Per pirmąjį 1934 m. Europos lengvosios atletikos čempionatą Turine startavo J. Krikštaponio Fizinio lavinimo teorijos (Sporto rūmų) dėstytojai Vladas Balkūnas (Valdo Adamkaus draugas) ir Stasys Šačkus, kuris J. Krikštaponio sporto vadovu buvo, kai tik pradėjo mokytis Jono Rygiškių gimnazijoje. Galima pasididinti.
 


9 pav.:
Vladislovas Komaras, 1972 m. Miuncheno olimpiados čempionas, buvo ir artistu - vaidino net Kristų. Jo mama  (nuo Komarovskių kilusi ir yra Varšuvos cukraus fabriko savininko duktė) taip pat buvo Lenkijos rekordininkė rutulio stūmimo rungtyje ir kaip metikė buvo stipriausia Lietuvoje - ją J/ Krikštaponis taip pat galėjo pažinoti. Galima psididinti-prasiplėsti


10 pav.:
Raguvėlės dvaras išpuoštas ąžuolų vainikais prezidento Antano Smetonos sutiktuvių proga. Buvo didelė šventė tada dvare. Tada dvaras buvo pavyzdingiausiu ūkiu. Baltušnikaitės (mano dėstytojo Algimanto sesės) man sakė, kad jų tėvelis gerai pažinojo dvarininką Konstantiną Komarą, o jojo duktė Akvilina taip pat man pasakė, kad Baltušnikus net ji pati gerai žino. Tai galima manyti, kad ir J. Krikštaponis galėjo pažinoti šį dvarininką bei jo sūnų Vladislovą, kaip ne tik metiką, bet ir šuolininką, nes J. Krikštaponis buvo 1936 m. Lietuvos čempionato 3-čios vietos prizininku šuolyje su kartimi. Galima pasididinti.

      Tai ar ne todėl ir dabar slepiamas J. Krikštaponio sportavimas; karo su Ukraina metu, kai pagal Sporto psichologijos praktiką; ne kaip negali būt suvokiama, kad aukštojo meistriškumo sportininkas pradėtų žudyti tautinę mažumą, su kuria labai bendravo Lietuvos čempionatuose? Juk, J. Krikštaponio kolegomis buvo net apie 20 žydų tautybės Lietuvos čempionų bei nuolatinių prizininkų! (tiek priskaičiavau iš Lietuvos lengvosios atletikos 100-mečiui sudaryto protokolo - apie sporto įtaką žemiau daugiau pateiksiu faktų.) Ar galėjo J. Krikštaponis turėti kokį nors psichinį sukrėtimą, kad įsitrauktų į civilių žmonių žudynes, turėdamas net juridinį išsilavinimą?

        Kad jojo bataliono vadas majoras Antanas Impulevičius turėjo psichinį sukrėtimą, tai fiksuota tik ką  š. m. kovo 15 d. Kauno Viešojoje bibliotekoje pristatytoje mokslininko Simono Jazavitos apie K. Škirpą knygos 143-144 psl., kur paminėta, jog A. Impulevičius buvo NKVD kankintas, dėl ko „tai galėjo pažeist psichiką, iliustruoja A. Impulevičiaus 1941 m. lepos 28 d. raštas naujam Kauno komendantui voldemarininkui Stasiui Kviecinskui. Jame šis prašosi išleidžiamas penkių savaičių atostogų dėl pairusių nervų. (452 Ibid p. 19). Kankinimus patyrę ar artimuosius praradę asmenys dažnai pasiduodavo Vokietijos pareigūnų manipuliacijoms.“
        Deja, J. Krikštaponis sovietų nebuvo suimtas, o sukrėstas galėjo būti nuo vokiečių, kurie Alytuje sušaudė 46 Birželio sukilėlius, buvusius Šaulių sąjungos narius, kuriuos J. Krikštaponis galėjo ar ne galėjo pažinoti, tarnaudamas Dzūkijoje (Varėnos poligone) iki pat karo-sukilimo pradžios? Apie šią tragedijai galėjo sužinoti ir iš savo pusseserės vyro - generolo S. Raštikio, nes tas įvykis buvo žinomas LAF-o vadovybei ir tai aprašomas viskas tos knygos 218-219 psl., kur buvo aprašomos S. Raštikio pastangos stabdyti žydų žudymą. Tai ar įmanoma J. Krikštaponį įtraukti į tas žudynes, kurio pusseserės vyras prieš jas buvo nusistatęs ir veikė dėl jųjų nutraukimo, o nepasisekus, pergyveno?


11 pav.: 
Mokslininkas Simonas Jazavita pristato savo knygą. Galima pasididinti.

       Negi ir J. Krikštaponis negalėjo taip pat pergyventi dėl prasidėjusių žudynių? O po LLV išvaikymo, gal, galėjo būti tik formalioje bataliono „tarnybos“ būsenoje, daugiau namuose būdamas prie ūkio darbų - bulviakasio ir tada Ukmergės restorane sukonfliktavo ar ne su žydų žudymo organizatoriais? Iš kur tų vokiečių-kariškių galėjo tiek daug tada būti, jei ne po egzekucijos, kad ir rugsėjo 11-ąją dieną, kai  Ukmergėje buvo sušaudyta 4 tūkstančiai žydų? Jei po konflikto jis pabėgo, iš kur dar kariškių atsirado, kad jijį sumušė ir suėmė? Apie šį epizodą yra svarbios detalės iš jo sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimų, kuriuos 1990 m. liepą  Šiluose užrašė Panevėžio kraštotyrininkas Romas Kaunietis, kuriuos mokslininkai ignoravo ir ignoravo J. Krikštaponio suėmimą-kalinimą, kol aš nepateikiau minėtą NKVD generolo tokį pat teiginį, apie ką jo sesuo minėjo.
       

         Visa bėda, kad NKVD generolas nepaminėjo suėmimo-kalinimo laikotarpio ir mokslininkai toliau. kaip „skęstantys už šiaudo griebdamiesi“, toliau ignoruoja sesers pasakojimo logiką, nurodančią suėmimą-kalinimą okupacijos pradžiai. Jau vien komunistų kameroje paminėjimas ir parodo, kad tai vokiečių okupacijos pradžia. Be to, jei sesuo sako ne „prie vokiečių“, kaip buvo priimta kalbėti, o pasako jog „visą vokiečių OKUPACIJOS laikotarpį slapstėsi" jos brolis, tai, akivaizdu, šeimoje VOKIEČIAI  IRGI OKUPANTAIS buvo laikomi ir slapstymąsi ar ne nuo tarnybos savo batalione pabrėžė, kai buvo išimtas iš kalėjimo? Kitame buvusio J. Krikštaponio būrio ryšininko - žymaus tautodailininko Mykolo Dirsės ir bendrame sesers Veronikos pasakojime yra SERMĖGOS detalė tame restorane paminėta, kuri byloja ne vasaros ir ne žiemos periodą, nes senelis būtų nurengtas rūbinėje. Todėl su sermėga į restoraną tik rudenį galėjo įeiti, kai rūbinė, gal, neveikė?

     AČIŪ istorikui-mokslininkui Mindaugui Pociui, kuris Ukmergės 2021-12-03 konferencijai parengė Pažymą, kurioje pripažino prieštaringas žinias ir iki tolei slėptą bei mano atrastą-nufotografuoNKVD generolo patikinimą, jog J. Krikštaponis GESTAP-o buvo suimtas ir kalinamas Kauno kalėjime, o taip pat paminėjo mano paviešintą Nikodemą Reikalą, kuris, pagal KGB duomenis ir KGB-stų sudarytame 2/12 bataliono 2-osios Sąraše nuo 1941 m. spalio mėnesio pavadavo J. Krikštaponį. Be to, apie Nikodemą Reikalą, vadovavus Baltarusijoje žudymuose, 1948 m.  liudijo 4 asmenys, o 1964-09-01 liudijo ir Jonas Arlauskas, ir jo liudijimą minėtos Pažymos 10-11 psl. rodė M. Pocius, paminėdamas faktą, kad vėliau  „liudininkas“ M. Kačiulis keičia parodymą į žuvusį J. Krikštaponį, ar ne tikro žudymo vadovo N. Reikalo išsukimui nuo teisinės atsakomybės išsukimui, kuris tada gyveno JAV?

 
12 pav.:
Kaip galima užsimerkti į pačius patikimiausius pokario 1948 m. liudijimus, kai liudininkams dar nėra atmintis sušlubavusi?  Tada dar nebuvo KGB, kuri tik nuo 1954 m. pradėjo veikti.

13 pav.:
KGB-istų sudarytas 2/12 bataliono 2-os kuopos SĄRAŠAS. Jame aiškiai parašyta, kad J. Krikštaponis (Krištaponis - jo tėvavardis klaidingai išspausdintas, kuris sumaištį kėlė) buvo kuopos vadu tik rugsėjo mėnesį, o išvykoje į Baltarusiją kuopai vadovauja Nikodemas Reikalas.
Kokio dar reikia įrodymo, kad J. Krėikštaponis neturi nieko bendro su Baltarusija? Tas sąrašas sudarytas ne vėliau, kaip 1981 m., nes171-ajam kariui Stonkui yra nurodytas 1981 mm teistumas. Galima
VISĄ SĄRAŠĄ ATSIVERSTI.

        Tik, Pažymos 10-11 psl.. kur minimas  M. Kačiulio, S. Gervino ir B. Simanavičiaus liudijimas apie N. Reikalą, kodėl M. Pocius nepaminėjo, jog N. Reikalas galėjo turėti žydų žudymų Kauno VII-tame forte patirtį? Ją 1948-07-28 Stanislovas Gervinas pabrėžė! Tik ne aišku, kodėl M. Pocius toje Pažymoje labiausiai citavo to nepatikimo „liudininko“ M. Kačiulio „parodymus“ apie „J. Krikštaponio žudynes“? Ar teisiška cituoti ir J. Krikštaponio kolegas: 1-osios kuopos vado Zenono Kemzūros bei 3-čios kuopos vado Juozo Ūselio parodymus, kurie po 1962 m. teismo Vilniuje buvo sušaudyti? Ar jie ne savo gyvybių ir N. Reikalo   gelbėjimui, pakišinėjo žuvusįjį J. Krikštaponį? O iš pykčio negalėjo žuvusįjį pakišinėti už tai, kad tąsai iš kalėjimo į batalioną negrįžo? Ar sąmoningai sovietiniams okupantams meluojantys galėjo pagalvoti apie tai, kad pakenks žuvusiojo atminimo paminklui? Kodėl istorikai nekreipia dėmesio į psichologinių-kriminalinių momentų taisykles sovietinėms-okupacinėms struktūroms versti kaltes žuvusiems-mirusiems, kad išvengti naujų netekčių? O, be to, ir pagal naująjį tyrimą „9“ (pagal mano skaičiavimus 7) liudijusieji, jog buvo 2-sios kuopos vadu buvo J. Krikštaponis, gal irgi ne melavo, nes kai jis buvo kalinamas Kauno kalėjime ir batalionas dėjo visas pastangas jį išlaisvinti, tai, gal, buvo teigiama, kad jie yra Krištaponio kuopos kariai? Gal kariai net nežinojo, kur jųjų vadas yra? Gal buvo karinė paslaptis ir todėl jie taip sakė sovietiniams (KGB-iniams) tardytojams? Ir, išvis, ar tikslu naudotis sovietiniais „duomenimis“, kai ir pavardes galėjo kariai maišyti? Juk antsiuvų pavardžių tada nebuvo, ir trumpalaikėje tarnyboje įsiminti karininkų pavardes net neįmanoma. Tai konstatuoju iš savo praktikos, kai tapau J. Gagarino nužudymo liudininku, savo radaru fiksavęs jojo žudiką-naikintuvą Su-15; pagal kosmonauto Aleksejaus Leonovo atrastą tiesą (tada Maskvos generolai, mus apkaltinę „pametus Gagariną“, matyt, jie „nežinojo, kad mūsų planeta nėra plokščia“ , nes aš su savo radaru iš 300 km atstumo negalėjau matyti tik 4,2 km aukštyje skridusio J. Gagarino;  ir tai tik dabar supratau, kad pamečiau jojo minėtą žudiką), tai mano paieškas, kai aš su radaru-aukštimačiu ieškojau „dingusį Gagariną“ - tada už mano nugaros  stovėjusio ir mane stebėjusio vyr. leitenanto - mūsų kovinio budėjimo pamainos (расчет) viršininko - operatyvinio budėtojo pavardės nekaip negaliu prisiminti, nors tarnavau 3 metus. Bet, pamainų viršininkai dažnai keisdavosi ir mes į juos tik pagal laipsnį kreipdavomės, ir pavardes ne labai atsimename. O kai važiavau į Tambovo poligoną šaudyti į skrendančius maišus iš zenitinio kulkosvaidžio, tai mėnesį būdami mokymuose, aplamai savo karininkų pavardes net nežinojome.    .
        Juolab, J. Krikštaponį galėjo painioti su N. Reikalu, nes jie abu buvo aukšto ūgio.
         AČIŪ, kad M. Pocius demaskavo Martyno Kačiulio skirtingus parodymus.
Taip, kad visai kitas M. Kačiulis-1962 ir dar prastesnis M. Kačiulis-1982 perbraukia anksčiausias-blaiviausias - dar, gal, KGB nepaveiktas Kačiulis-1948?

    
    Taigi, kad J. Krikštaponis nebuvo Baltarusijoje, o vietoje jo buvo vyr. leitenantas Nikodemas Reikalas, vadovavęs žudynėms - apie tai liudija net tik M. Kačiulis-1948, S. Gervinas ir B. Simanavičius, bet ir Jonas Arlauskas (jį matome M. Pociaus Pažymos 10-11 psl.). Vadinasi, J. Krikštaponį Baltarusijoje neigia ne tik 4 liudininkai, bet ir KGB tyrėjai, kurie greičiausiai MATĖ GESTAP-o J. KRIKŠTAPONIO SUĖMIMO-KALINIMO  DOKUMENTUS, KURIUOS MATĖ IR NKVD GENEROLAS Kapralovas -  TODĖL J. KRIKŠTAPONIO IR NERODĖ Baltarusijoje, nes, matyt, kalėjo 1941 m/ pabaigoje? Tie GESTAP-o dokumentai meistriškai, matyt, yra panaikinti, arba į Maskvą išvežti, kad galima būtų žaisti su Lietuvos visuomenę? Ar ne todėl Romualdas Ozolas triukšmą kėlė dar LTSR AT sesijoje.
        Taip, kad ir J. Krikštaponio sesuo tą patį liudija čia dešinėje
14 pav.:


14 pav.:
J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimų originalo (ne koreguoto - tiesiai nuo magneofono įrašo 1990 m. Šiluose, atlikto krašotyrininko Romo Kauniečio) fragmentas, bylojantis irgi, kad jos brolis VISĄ VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPĮ SLAPSTĖSI ir toks pasakymas byloja jo suėmimo laiką tik vokiečių okupacijos pradžiai. Galima pasididinti.

       Svarbiausia, kaip pagal Veronikos Krikštaponytės-Juodienės teiginį, kad broliui iš kalėjimo padėjo ištraukti draugai ir generolas S. Raštikis, ir kaip jam pavyko savo giminaičiui padėti, aš Lietuvos Centriniame valstybiniame archyve (toliau LCVA), atrodo, atpažinau pulkininko A. Impulevičiaus, galimai, falsifikuotus dokumentus, skirtus GESTAP-ui apgauti ir  pateikiamą čia herojų iš kalėjimo ištraukti. Apie tai čia žemiau dėstau prielaidų sistemą, paremtą LCVA saugomais dokumentais, kurias reikia iš naujo nedelsiant tirti, nes; tik prielaidomis ir buvo išgalvotas „J. Krikštaponio Baltarusijoje“ buvimas, žiūrint tik į aiškiai, galimai, melagingus „liudijimus“  ir visiškai nekreipiant į logiškai teisingesnius liudijimus.
     

        Taip, kad prie šios visumos, čia pateikiu ... nuorodų sutrauktą bei greitesnio  perskaitymo tikslu dėstymą  su pagrindinių minčių išskyrimais, bei paspalvinimais: teigiamus faktus žaliai paženklinus, gėdingus violetiniai, ryškius momentus geltonai, o paveikslėlių paaiškinimus žydrai. Po šios čia problemos pristatymo, toliau galiu pasiūlyti tuo pačiu klausimu į žymiai platesnio: ... psl., ... paveikslėlių ir ... nuorodų apimties mano raštą-studiją, skirtą Lietuvos Gyventojų Genocido bei rezistencijos tyrimo centrui (toliau LGGRTC, arba Centras), dėl Lietuvos Partizanų šmeižimo tendencijų, kuriame teikiu pastabas į man skirtą Centro 14 psl. apimties atsakymą kurio moksliškai pagrįstų atsakymų dėka, o taip pat su to Centro mokslininkais asmeninio bendravimo-konsultavimosi dėka pavyko tuos atradimus atlikti, kuriuos dėstau žemiau su nežymiu pasikartojimu, praplečiant paminėtas aplinkybes, sekančiai:

 

DAR VIENO NIEKAM NEŽINOMO-NUSLĖPTO
 SVARBAUS ISTORINIO FAKTO ANALIZĖ

        Kaip matome, J. Krikštaponio biografijos „tyrinėjime“  yra labai daug pridaryta klaidų, dėl ko tas klaidas reikėtų nedelsiant šalinti, įvardijant klaidas tokias:

        1.   Net Generalinei prokuratūrai 2014-12-19 Nr.13R-300 buvo pateikta neišsami „pažyma“, kurioje  J. Krikštaponio  suėmimo ir kalinimo faktas nuslėptas buvo, dėl kurio Generalinė prokuratūra, gal, dar griežčiau, būtų atmetusi tuos „kaltinimus“, mestus J. Krikštaponiui? Kartoju, kad aš Ypatingajame archyve aptikau  Didvyrio kalinimo Kauno kalėjime ir suėmimo  fakto dokumentą, jį nufotografavau ir paskelbiau. Tai NKVD generolo Kapralovo pranešimas-ataskaita apie J. Krikštaponio būrio sunaikinimą, kuriame jis pamini J. Krikštaponio nukentėjimą nuo vokiečių ir visiškai nemini apie jo buvimą 2/12 batalione. Juolab, jis net, tik po 7,5 mėnesio atsiskaito dėl J. Krikštaponio sunaikinimo, matyt, nieko neaptikęs, kuo ji galima būtų sukompromituoti dėl „bendradarbiavimo“ su naciais, nes, matyt, tuo metu nacių kalinamą matė tuose dokumentuose? Sutikime, jog tos ataskaitos nepuošė jųjų aukos nukentėjimas nuo nacių paminėjimas. Ar ne todėl taip ilgai delsė NKVD generolas dėl atsiskaitymo?
          2.   Ir vėliau; po 1981 m., nusikaltusių Baltarusijoje paieškai, 2/12 bataliono ANTROS kuopos Sąraše  KGB  irgi NERODO J. Krikštaponio Baltarusijoje - jįjį rodo tik 1941 m. rugsėjo mėnesį kaip antros kuopos vadą, o už spalio mėnesį, batalionui išvažiavus į Minską, tos 2-os kuopos vadu rodo jau kitą - vyriausią leitenantą Nikodemą Reikalą, sūnų Simono, gimusį 1907 m. . Kitą vadą Minske-Baltarusijoje rodo, matyt, todėl, kad matė A. Impulevičiaus dokumentus keistai neteisingus (apie juos žemiau dėstysiu), ir matė, matyt, dokumentą tuo pat metu; rodantį  Kauno kalėjime kalintį? Ar ne tik taip galima paaiškinti kito vado Minske rodymą, nes Lietuvos Istorijos instituto [LII (Lii)] 5 psl. Pažymoje minimas Jonas Arlauskas 1961 m. rugsėjo 1 d. tardyme liudijo, kad 2-osios kuopos vadas buvo N. Reikalas, o tai pat ir tardomieji Martynas Kačiulis, Stanislovas Gervinas bei Baltrus Simanavičius  1948 m. liepos 8 d., 16 d., 28 d., ir rugpjūčio 4 d. tardymuose teigė žydų žudynėms vadovavusį 2-os kuopos vadą Nikodemą Reikalą; ne tik Baltarusijoje, bet ir Kauno VII-tame forte!? Ar šiam; JAV gyvenančiam, ne nuo teisinės atsakomybės gelbėjimui vėliau pradedama kaltinti nužudytą J. Krikštaponį? 
        3.   Kodėl dabar J. Krikštaponiui „apkaltinti“,  pasirenkami patys nepatikimiausi „liudininkai“, kurie pagal Rezistencijos praktiką privalėjo sovietiniams tardytojams meluoti ir „kaltes“ versti mirusiesiems-žuvusiesiems, kad išvengti naujų netekčių? Kodėl Ukmergės konferencijai skirtoje Pažymoje daugiausiai visuose epizoduose J. Krikštaponiui apkaltinti, buvo naudojamas tas tas pats Martynas Kačiulis, kuris savo 1948 m. parodymus pakeitė  ir 1962 m. bei 1982 m. vietoje N. Reikalo, pradėjo J. Krikštaponį minėti? Į senatvę „pagerėjo“ atmintis ir „patikimesni“ parodymai tapo? Ar galima pasitikėti „parodymais“ karininkų ir vadų: 1-os kuopos Zenono Kemzūros bei 3-čios kupos Juozu Ūseliu, kurie 1962 m. Vilniaus teisme buvo nuteisti mirties nuosprendžiu ir jiems nuosprendis įvykdytas? Ar jie ne savo gyvybių gelbėjimui nieko dėtą-nužudytą J. Krikštaponį rodyti galėjo, kad minėtą savo kolegą N. Reikalą nuo atsakomybės gelbėti? Ar ne tuo pačiu N. Reikalo gelbėjimo tikslu M. Kačiulis 1982 m., dalyvaujant JAV Specialių tyrimo departamento atstovui N. Šerui, nusikaltimuose N. Reikalą pakeitė į J. Krikštaponį Juodžio byloje - ar tai ne N. Reikalo gelbėjimo nuo atsakomybės, kuris JAV tada gyveno ir gyvas, gal, buvo?
        4.   Ar ne  taip, kaip tame aukščiau KGB Sąraše teigiama, tai tą patį, ir 2-os kuopos karys Henrikas Salelionis 1961 m. liepos 20 d. apklausoje parodė vienodai su KGB teiginiu? Jis pasakė, jog „2-ajai kuopai iš pradžių vadovavo ltn. Krištaponis, po jo ltn. Tamošiūnas.“ Už šią žinią AČIŪ Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (toliau LGGRTC, arba Centras), su kuriuo aš susirašinėju ir kuris į mano 21-ą pateiktą klausimą, labai puikiai-moksliškai atsakė 14 psl. apimtimi, kur tas H. Salelionio liudijimas yra 4-tame psl.. Tame man atsakyme yra ir 8 psl., kur to paties A. Impulevičiaus bataliono 2-osios kuopos karys Juozas Vėsa parodė: „Nuvykus į Baltarusiją mūsų batalionas buvo vadinamas 12-uoju, jo vadu buvo Impulevičius. Aš buvaus antroje kuopoje, pirmame būryje. Mūsų kuopos vadu buvo iš pradžių Krištaponis, vėliau Tamošiūnas, Reikalas. Jie keisdavosi.“ (P.S.: „Jie“ - tai pastarieji Tamošiūnas su Reikalu pagal logiką suvokiami?). Lygiai taip pat LGGRTC 8 psl. pabaigoje parašė, jog ir 2-osios kuopos karys Stanislavas Gervinas 1948 m. liepos 28 d. per apklausą duotus parodymus dėl ltn. Nikodemo Reikalo buvimo 2-osios kuopus vadu pakoregavo per apklausą 1962 m. vasario 13 d.: „Visą savo tarnybos batalione laiką aš buvau antroje kuopoje. Kuopos vadu vienu metu buvo leitenantas Reikalas, o prieš jį Krikštaponis.“ Tai kur tada dingo Krištaponis? Atsisakė žudynėms vadovauti ir todėl jį pakeitė? O gal dezertyravo su 52-iem a. a. Antano Ališausko paminėtais ir grįžęs, Ukmergės restorane buvo sulaikytas visai ne už konfliktą? Bet, tada ...?
        5.   Juk KGB sudarytas 2-os kuopos Sąrašas prasideda pagrindiniu jos vadu J. Krikštaponiu (Krištaponiu), o nuo 1941 m. spalio mėnesio N. Reikalu, kuris minėtoje 2014-12-19 Birutės-Teresės Burauskaitės vadovaujamos Centro „pažymoje“ kažkodėl buvo nuslėptas ne tik J. Krikštaponio suėmimo-kalinimo faktas prie vokiečių, bet ir visai nerodomas Nikodemas Reikalas. Tik man sukėlus triukšmą (galite  „pasigrožėti“ mano polemika su tos „pažymos“ autoriumi), jau Ukmergės konferencijai skirtoje Pažymoje (ją iš didžiosios raidės rašau, nes joje atsirado tai, kas buvo slėpta), prasidėjo konstruktyvesnės paieškos. Juk ši 2-oji Krištaponio kuopa buvo suformuota 1941-08-25 su perkėlimu į 2-tąjį Pagalbinės policijos batalioną (LGGRTC man 6-tame psl.), tai nieko nuostabaus, kad pavaldiniai  visą tą rugsėjo mėnesį vadina PRADŽIA ir jai priskiria Krištaponio vadovavimo laikmetį. O kai pagrindinės žudynės minėtoje Pažymoje minimos tik spalio iki lapkričio vidurio, ir gudiškasis periodas nėra didelis, tai Krištaponio vadovavimas kuopai ar nebus tik Lietuvoje suvokiamas liudininkų?
        6.   O, štai, „priešingas“ teigiantys tik vieną Krištaponį kuopai vadovavusį, gal, jie irgi teisūs? Tai 2-os kuopos kariai apklausose: Juozas Vosylius 1961-07-20, Stasys Arštikaitis 1962-02-19, tas pats Martynas Kačiulis (pakeitęs parodymą) 1961-09-03, Motiejus Migonis 1961-07-21, Petras Andriuškevičius 1961-02-22, Edvardas Guoga 1961-02-22 ir Jonas Rutkauskas 1961-11-18, teigusieji, jog, neva, vadovavo „2-trai kuopai Krištaponis“, tai, gal, irgi teisingai sakė? Juk, jeigu jųjų vadas buvo nacių kalinamas, tai bataliono vadovybė, prašydama jį paleisti iš kalėjimo, įsakymo tvarka neskyrė kito, tam, kad įrodyti vado būtinybę būti tarnyboje? Jei kas suserga, išeina atostogų, komandiruotėn išvažiuoja, ar į nelaisvę trumpam pakliūna kitos šalies represinėms struktūroms, tai, gal, niekas tokiais atvejais neatleidžia vadovo ar vado ir skiriami tik pavaduojantys?
        7.    Jeigu Krištaponis buvo kalinamas, tai, gal, tai buvo karinė paslaptis ir buvo tikinama, kad Krištaponis tuoj pasirodys - visi save laikė Krištaponio kuopoje tarnaujantys? Gal todėl jį kaip vadą ir minėjo? Ar negalėjo ir maišyti aukšto ūgio N. Reikalą su Krištaponiu; kaip Lietuvos čempionu disko metime ir rutulio stūmime irgi ne žemo ūgio būto? O painioti su jo pavaduotoju Tamošiūnu, kilusiu iš Valtūnų kaimo nuo Siesarties prie Šventosios; kaip žemiečiu Krikštaponio negalima? Pamenu kariuomenėje iš to paties krašto pašauktuosius būdavo sunku atskirti. O jeigu, dar pavaduotojas dažnai minėdavo kariams jųjų tikrą vadą ir visus bandė įtikinti, kad jie yra garbingo Krištaponio pavaldiniai? O be to, kokį turi „patikimumą“ tokie „liudijimai“, kai kariuomenėje pavardės nebuvo naudojamos - tam yra laipsniai ir pagal laipsnį kreipiamasi? Juk antsiuvų su pavardėmis tada nebuvo, kaip dabar tokie yra. Kaip galima įsiminti mėnesio-dviejų laiko tarnybą, kai pavardės retai kada naudojamos? Todėl, mano manymu, epizodiniai „liudijimai“ gali būti klaidingi.            
        8.   Manyčiau, būtina išsiaiškinti, kodėl buvo ignoruoti J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimai, įrašyti į magnetofono juostą 1990 m. liepos mėnesį žymaus Panevėžio kraštotyrininko Romo Kauniečio ir publikuoti jo rinkiniuose?  Juk, juose taip pat minimas jos brolio suėmimo-kalinimo faktas bei BROLIO SLAPSTYMASIS NUO VOKIEČIŲ VISĄ OKUPACIJOS LAIKOTARPĮ. Svarbiausia, jos pasakojimo chronologija duoda suprasti, jog GESTAP-as brolį suėmė, tikriausiai, okupacijos pradžioje. O J. Krikštaponio apšmeižimo tikslu buvo laukta, kol numirs paskutiniai jo biografijos liudininkai: tai 2008.09_nežin. miręs K. Krikštaponio būrio ryšininkas - žymus Lietuvoje tautodailininkas ir ypač LGGRT Centrui gerai pomirtine paroda žinomas Mykolas Dirsė ir minėta  Didvyrio sesuo V. Krikštaponytė-Juodienė. Ji mirė 2011 m. vasario mėnesį ir po mėnesio-dviejų  politikuojantis „istorikas“ - bolševizmui artimos Anarchijos propaguotojas bei 1940 m. sovietine „okupacija besimėgaujantis?“ Evaldas Balčiūnas savo ANTIFA puslapyje 2011-04-09 J. Krikštaponį paskelbia, neva,  „naciams tarnavusį“, iš konteksto nukopijuodamas istoriko A. Bubnio publikaciją ir be jokių įrodymų „prikergia nusikaltimus“ Didvyriui, minėdamas istoriką M. Pocių. O pastarasis minėtos Ukmergėje konferencijos pranešime pabrėžia, kad toji E. Balčiūno publikacija buvo pirmoji. Kažkur po tos publikacijos ir piketas Ukmergėje prie paminklinio akmens įvyko, kurį, gal, „E. Balčiūnas?“ ir Giedrius Grabauskas  organizavo, kuris šiuo metu Gen. prokuratūros paieškomas už Partizanų šmeižimą ir yra politinio prieglobsčio Rusijoje pasiprašęs.
       9.   Pirmiausia, Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo (toliau LCVA) dokumentus saugomus A. Impulevičiaus bataliono MOKSLININKAI PRIVALO SAVO AKIMIS PAMATYTI  - JUOS PARODYTI VISUOMENEI ir nekurti „pasakų“, jog juose yra apie J. Krikštaponio „išvykimą įrodymai“. yra, jam negalima šmeižti, o LRT galima?)

 

Juk tai išvykai įsakymas Nr. 42 (čia jo pirmo viso lapo vaizdas) buvo rašomas 1941 m. „spalių 6“-tai dienai  (tokia  mėnesio pavadinimo daugiskaitos forma parašyta) ir buvo rašomas, tikrai, ne traukinyje, nors  jame labai keistai naudojamas būtojo kartinio laikas „išvyko“. Be to, įsakymo vieta pasirašymo nurodyta „Kaunas Šančiai“ ir juose nebuvo galima žinoti, kas išvyks, o kas ne. Aišku, per 500 pavardžių atspausdinti reikėjo laiko. Todėl tas keistas būtojo kartinio laiko rašymo stilius toliau kitame Nr. 44 įsakyme paneigtas, nes juose neišvykusiems atšaukti išvykimo Nr. 42 įsakymas. Atšaukimui-ATITAISYMUI turėjo būti pateikti pagrindai, kaip raportai, susirgusiam gydytojo pažyma. Net sauvaliai pasišalinusiems viskas apiforminama. Na, o pakliuvusiam į kalėjimą, kokį „raportą“ ir kaip jį rašyti galima? O J. Krikštaponiui įsakymas Nr. 43 kaip vedusiojo priedui gauti, iš komendantūros atsiųstos telefonogramos pagrindu, ar gali būti sulaikytas tas priedas, jei su pateisinama priežastimi suserga ar kitos valstybės represinės struktūros sulaiko-įkalina? Todėl labai keistai Ukmergės konferencijai Pažymos ... psl. pateikiamas tas priedas prie atlyginimo kaip, „kaltės įrodymu“ už žudynes.

        10.     Kad kažkas neaiškaus tame Nr. 42 įsakyme - tai krenta į akis bet kam „nuo gatvės“, žiūrint, kai tarp 23 išvykusių karininkų yra DU BENDRAVARDPAVARDŽIAI:

 ... pav..: išdidinta įsakymo Nr. 42 ištrauka ir galima šią NUOTRAUKĄ PASIDIDINTI, kad spausdinimą patyrinėti

    Toks „atsitiktinumas“ į jokias tikimybių teorijas ar gali įsipaišyti, kai ne tik vardai ir pavardės vienodos, bet, net laipsniai ir pareigos kuopų vadų vienodi? Knygoje „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ yra du Jonai Klimavičiai, bet vienas iš jų už dalyvavimą voldemarininkų maište karo kalėjime buvo kalinamas ir slaptu įsakymu išleistas į atsargą. Todėl istorikai nerodo niekur šių dviejų tokių bendravardpavardžių, matyt, kaip spausdinimo klaidą? Ar tikrai taip?    

        11.      Svarbiausia, mokslininkams reikia savo LGGRTC sudarytus straipsnius, kaip „Tautinio darbo apsaugos ... karininkai “ juos žinoti ir ne klaidinti minėtos Ukmergės konferencijos dalyvius ir visos Lietuvos istorijos mėgėjus, besiklausiusią tą konferenciją, kaip tai darė Alfredas. Rukšėnas, pasakodamas, jog, neva, „2-oje kuopoje buvo toks Jonas Klimavičius.? Jisai prašė Krištaponio, kad tarpininkautų išėjimui iš tarnybos...“.  Taigi, raudoną klaustuką aš padėjau, nes minimas Jonas Klimavičius buvo ne 2-troje kuopoje, o buvo 3-čios kuopos vado Jono Ūselio pavaduotoju, kuris 1962 m. Vilniaus teismu buvo nuteistas mirties nuosprendžiu ir tas nuosprendis buvo įvykdytas. Apie tą Joną Klimavičių yra aprašyta minėtoje karininkų enciklopedijoje ir taip pat minėtame Centro straipsnyje, kuriame jokio kito iš „2-osios kuopos J. Klimavičiaus“ NĖRA. Iš to seka, kad KRIŠTAPONIS NE SAVO PAVALDINIUI TARPININKAUTI TEISĖS NETURĖJO. Jei tai buvo daroma, tai, akivaizdu - daryta GESTAP-ui apgauti ir J. Krikštaponį iš kalėjimo ištraukti, tai, kaip sesuo savo Atsiminime minėjo. Juolab, J. Klimavičius savo raporte yra grubių netikslumų, jis jokiu „mirtininku“ išlaisvinimo dieną būti negalėjo - sovietai mirtininko net nebūtų palikę, nes labiau sovietams nusidėję Minske ir Červenėje sušaudyti buvo. Todėl J, Klimavičius taip kvailai apgaudinėti bataliono vadą A. Impulevičių negalėjo - tai buvo daroma, matyt, sutarus? Juolab, ir antras J. Klimavičiaus „liuosavimosi“ raportas irgi neatitinka istorinės tiesos, nes K. Klimavičius tik po metų 1942-09-30 atleistas į atsargą. Tai, gal,  tas jo „susirgimas“ BUVO VAIDYBA, arba sulaikytas, kai J. Krištaponis,  ištrauktas iš kalėjimo, - į batalioną negrįžo?        12.   Nuostabiausia GESTAP-o apgavimo technologija per galimai J. Krikštaponio sesers paminėtus DRAUGUS ir vieną iš tų draugų ar  ne vyresnį bendramokslį iš Jono Rygiškių gimnazijos Joną Klimavičių, sukurpusiu „raportą -pasaką“ tokį:

  
48 pav.: keistas ir daug klausimų keliantis Jono Klimavičiaus raportas. Galima pasididinti

      Kad tame tekste „pasaka“, tai matosi plika akimi, jau pažiūrėjusį skaičius - minimas „mirties nuosprendžio laukimo dienų skaičiaus“, kadangi J. Klimavičius raporte mini Sovietų karo Tribunolo balandžio mėn. 11 d. nubaudimą mirties nuosprendžiu, tai iki jojo birželio 24 d. pagal kalendorių išlaisvinimo „laukimo mirties nuosprendžio“ gaunasi ne „47“, o 74 dienos. Tai, panašu, kad mašininkė ar kanceliarijos raštininkas (o gal, ir pats J. Klimavičius?)  supainiojo spausdinimo mašinėlės klavišus skaičių  7-ių ir 4-ių, sukeičiant vietomis?

      Tačiau, pasirodo, pagal minėtą Lietuvos karininkų ... knygą, jis mirtininku buvo  šiek tiek mažiau – tik 32 dienas, nes gegužės 13 d. jam buvo pakeista bausmė į 10 m lagerio. O tai J. Klimavičius raporte nutylėjo, nes po perteisimo iki išlaisvinimo turėjo net 41-ą dieną savo sveikatai pataisyti, džiaugiantis, kad mirties nuosprendžio nebus. Juolab,  jis rašo, kad po Kalėjimo Raudonojo kryžiaus buvo išsiųstas į Birštoną pataisyti sveikatos.  Todėl tarnyboje sveikatos „pablogėjimas“ keistai atrodo.

      Kad šio J. Klimavičiaus raporto paskirtis yra vokiškajai organizacijai – įrodymas: lygiai tokio pat teksto vokiškai atspausdinto teksto raportas. Daugiau tokių analogiškų dvikalbių raportų to archyvo segtuve nepastebėjau, nors visus dokumentus peržiūrėjau. Vokiški raportai yra tarp dokumentų, bet tai, matyt, su vokiškų tautybių asmenimis, matyt, jie yra susiję (taip manau, bet nestudijavau), o dvigubų dviem kalbomis dokumentų nepastebėjau. Be to, tas vokiškasis J. Klimavičiaus raporto egzempliorius yra labai prasto skaitomumo, su išsidėvėjusia juoda kalke spausdintas ir keliais egzemplioriais, archyvui palikus paskutinįjį labai neaiškų egzempliorių. Todėl nuotrauką šio dokumento padariau labai kontrastingą;


... pav.: EKSPERTIZEI galima pasididinti.
... pav.: Paryškintas (sukontrastintas) J. Klimavičiaus raportas, kurį galima pamatyti ir  ORIGINALŲ mažo kontrastingumo labai didelės raiškos nuotrauką.

    Matote RUDU STORU PIEŠTUKU skaičių 399 – tai archyvinį dokumentų susegimo eiliškumo numerį, kai pats lietuvių kalba J. Klimavičiaus raporto numeris yra 398, o vėlesnis (paskutinis) J. Klimavičiaus išvykimo į Kauną liuosuotis raportas turi kažkodėl 397-tą numerį.

Keista, kad LGGRTC istorikas nepatyrinėjo to „tarpininkavimo“ dokumento ypatybių. Tas „tarpininkavimas“ buvo atliktas ant Jono Klimavičiaus raporto kitos pusės, nes dėl popieriaus taupymo raportai buvo pusės lapo formoje. Todėl Juozui Klimavičiui atspausdinto raporto pusės lapo kita pusė atrodė taip:

54 pav.: Ant kitos pusės Juozo Klimavičiaus raporto  J. Krikštaponio-„KriŠtaponio“ keisto „tarpininkavimo“ parašas ir tik po 3-jų - 4-ių dienų A. Impulevičiaus tarpininkavimas, viską bataliono vadui rašant savo ranka. Svarbiausia, kažkodėl  spausdinimo mašinėle tarpininkavimo  žodis ir jo registracijos numeris su data ATSPAUSDINTI TIK J. KRIKŠTAPONIUI ("Krištaponiui"),.Kodėl toks raštvedybinis  išskirtinis dėmesys tik kuopos vado tarpininkavimo forminimui? . Galima pasididinti.
 

10-ta tema: 10 klausimų J. Krikštaponio NETEISĖTAM „tarpininkavimui“

1.      Įdomu, kodėl, išvis, spausdinama?    

2.        Ar sunku savo ranka parašyti „Tarpininkauju“, ir po šiuo žodžiu pasirašyti bei čia pat, PAŽIŪRĖJUS Į REGISTRACIJOS ŽURNALĄ, nurašyti tarpininkavimo numerį  bei jo datą?

3.       Kodėl buvo reikalinga tokia sudėtinga procedūra?

4.       Ką byloja toks „vokiškasis PEDANTIŠKUMAS“ ir dar to paties  raporto kopija vokiečių kalba? (P.S.: atsiprašau, kad LCVA archyve neatkreipiau dėmesio, ar ant vokiškojo to raporto dublikato kitos pusės buvo toks pats suderinimo-tarpininkavimo įrašas, ar ne buvo?)

5.       Kodėl toks „pedantiškumas“ netaikomas bataliono vadui A. Impulevičiui, kuriam nėra jokio atspausdinto intarpo pasirašymui ir jis viską savo ranka užpildo?

6.       Kodėl bataliono vadas A. Impulevičius pasirašo net po 4-ių - 3-jų dienų, po J. Krikštaponio-„KriŠtaponio“ tarpininkavimo?

7.       Kaip čia A. Impulevičiaus pasirašymo data „sutapo“ su labai svarbia lapkričio 7-osios Didžiojo Spalio perversmo diena, kurios „garbei“ Minske buvo atliekamos masinės komunistų žudynės? Ar tokią dieną bataliono vadui galėjo būti laiko prieiti prie kanceliarinių reikalų? Juk lapkričio 7 d. 1941 m. buvo penktadienį - išeiginių tame tarpe nebuvo, ir kodėl buvo atidėtas pasirašymas, net paskutinei savaitės dienai?

8.       Kodėl A. Impulevičius suklydo ir pirmiau parašė šeštadienio lapkričio 8-osis datą? Ar tokią žymiąją, kaip lapkričio 7-tosios - Didžiojo bolševizmo-komunizmo nusikaltimo dieną galima buvo ją „neįsiminti“ ir suklysti?

9.       Gal dėl kokių nors nežinomų priežasčių net iki lapkričio 8-tosios to raporto galutinio pasirašymo uždelsimas buvo nepriimtinas?

 55 pav.: Išdidinta J. Krikštaponio parašo aplinka, kurią galima dar labiau pasididinti.

 

  Svarbiausia yra tai, kad iš karto, tik pažiūrėjus į Jono Klimavičiaus Raporto antrąją pusę, iš karto į akis krenta viskas labai nenatūraliai„tarpininkauta“.
        Aišku, kai negyvenus tarpukaryje, tai tokia „raštvedyba“, taupant popierių, kažkaip, jau 2-trame tūkstantmetyje nelabai įsivaizduojama. Toks vaizdas, kad kitoje lapelio pusėje, kažką norėta nuslėpti.? Klaustukas, nes nesu tarpukario raštvedybos ekspertu.


        Kadangi žodis „Minskas“, atspausdintas, o ne ranka parašytas, tai ar gali būti „įrodymu“, kad tas neteisėto „tarpininkavimo“ raportas J. Krikštaponiui-„Krištaponiui“ pakištas pasirašyti Minske"?
       O, gal, vis tik, Kauno kalėjimo kameroje pasirašė?

   

10.       Gal šis APGAULINGAS-NETEISĖTAS „tarpininkavimas“ buvo skirtas GESTAP-ui apgauti ir tas „tarpininkavimo“ parašas buvo paimtas Kauno kalėjimo kameroje ir po to sugražintas tas raportas į Minską? Kuo kitu galima paaiškinti 3-jų - 4-ių dienų delsimą po J. Krikštaponio „tarpininkavimo“? Negi „negalima“ per tas 3-4 dienas suvažinėti iš Minsko į Kauną ir atgal?

       Toks kontraversiškas klausimas iškyla, nes akivaizdžiai J. Krikštaponis pasirašo ne kanceliarijoje.

56 pav.: A. Impulevičiaus ranka parašyta Jono Klimavičiaus raporto  data.

Atsiprašau, bet net 3-is - 4-ias dienas delsti bataliono vadui ir nesirašyti po tarpininkavimo, kad išleisti negaluojantį - tokio nežmoniškumo net sovietinėje kariuomenėje tarp kariškių man neteko matyti

       Juk data ir numeris to „tarpininkavimo“ įrašomas kita (storiau rašančia) plunksna ir, akivaizdžiai, net kita - ne J. Krikštaponio ranka. Jojo braižą galima palyginti su jojo ranka rašytoje Atestacijos ištraukoje ir palyginant šiuo neteisėto „tarpininkavimo“ įrašais. Prieš palyginimą, verta palyginti J. Krikštaponio-"Krištaponio" parašus jo raporto ir „tarpininkavimo":

57 pav.: Krikštaponio-"Kristaponio" parašai Atestacijos ištraukoje ir neteisėtame „tarpininkavime“. Galima pasididinti.


58 pav.:  Krištaponio-"Krikštaponio" RAŠYSENOS PALYGINIMAS: Dešinėje jojo ranka parašyti skaičiai raporte ir kairėje, greičiausiai, raštvedžio užpildytas neteisėto
„tarpininkavimo“ registracijos numeris su jo data. Galima pasididinti.

        Matome, kad J. Krikštaponis-„Krištaponis“ skaičių „4“ rašo į kitą-normaliai priimtiną pusę, o skaičius „2“ visiškai ne panašus į raštvedžio ar paties J. Klimavičiaus neteisėto „tarpininkavimo“ užpildymus.


59 pav.: Jono Klimavičiaus raporto registracija. Galima pasididinti.

 Kaip, matome, Jono Klimavičiaus raporto registracijos datą; - tą patį skaičių „4“ irgi su stora plunksna ir irgi pakrypusį į priešingą pusę, nei  įprasta rašant (tokį patį charakteringą pakrypimą į priešingą pusę turi ir skaičius „8“), todėl akivaizdu, kad tie vienodos rašysenos skaičiai, sutampantys su „tarpininkavimo“ registracija yra rašyti raštvedžio, arba, paties Jono Klimavičiaus, kurio taip pat rašysenos pakrypimas yra į tą pačią-priešingą pusę, nei įprasta ir skaičius „4“ taip pat yra į priešingą pusę pakrypęs; jojo ranka rašytame raporte, kuriame nurodo, jog lapkričio 14  d. iš Minsko J. Klimavičius grįžo PASILIUOSAVIMUI. Bet, kodėl jis tik po metų 1942 m. rugsėjo 30 d. buvo paleistas į atsargą? Pastarojo rankraščio nelyginu, nes ir taip akivaizdžiai labai panašus, su tokiu pat keistu pakrypimu į priešingą pusę.

 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

  Dar keisčiau, jog panašu, kad Minske vykdomas Holokaustas galėjo būt sovietų perdirbtas į jiems naudingesnį-išgalvotą „karo belaisvių žudymą“; kuriuo kaltinamas Krištaponis ir kurio tokio žudymo ir būt negalėjo ten, kur vienas „liudininkas“, gal, ne tiesą buvo verčiamas teigti? Ar tai negali būti išgalvota su tikslu Lenkijos kariuomenės sunaikinimo „vokiečiams“ kaltę toliau tęsti, po sovietams nesėkmingų pastangų inicijuoti svarstymą Niurnbergo procese?
        Aišku, čia tik hipotezė, kurią ar ne reiktų patikrinti? Mat, Minske apžvalgą atlikau tik paviršutinišką iš kosmoso, naudodamasis Žvalgybinėmis Pentagono 1972 m. ir, ypač aukštos kokybės 1964 m. palydovų nuotraukomis Minsko apylinkių. Bet, kaip tai atrodo iš pirmo žvilgsnio į diktatoriaus poilsiavietės tvoros aplinką, prie kurios buvo nužudyta 10-20 tūkstančių karo belaisvių, skandalingus faktus pateiksiu gale. Bus ir šokiruojantys faktai, nemokant perskaityti istorinius dokumentus, kuriuos teisingiau suprastų net Pradinių klasių mokiniai. Bus ir istorikų „pasakos“ apie dokumentus, kurių akyse, matyt, nematė ir pasakoja apie juos visai kitaip, nei jie atrodo. Todėl juos būtina bus visuomenei rodyti, kad ji savo akimis pamatytų tuos dokumentus.

 

 

 

Jog geriausių pasaulyje Lietuvos lengvaatlečių-metikų aukšto meistriškumo motyvacijų tradicijos prasidėjo nuo čia pateikiamojo herojaus Juozo Krikštaponio-Krištaponio  aplinkos    
        SVARBIAUSIA, Lietuvoje dar niekas to nežino - tik dabar išsiaiškinau, jog Juozas Krikštaponis, kuris kažkodėl viena raide sutrumpino savo     pavardę į „Krištaponis“ (man atrodė ir dabar daug kam atrodo, jog, neva, „skirtingi asmenys“.), buvo žymus lengvaatletis - 3 kartus Lietuvos čempionu: disko metimo rungtyje (1936 m. ir 1937 m.), o  rutulio stūmime (1936 m., o 1931 m., būdamas dar gimnazistu;  buvo II-os vietos bei 1935 m. III-čios prizininku.). Įdomu, jog  rutulio stūmimo rungtyje jam pavyko aplenkti savo kaimyną iš Raguvėlės dvaro tuo metu garsųjį Lenkijos ir Lietuvos rekordininką grafą Wladislow-ą Komar-ą, kurio sūnus 1972 m. tapo Miuncheno olimpiados čempionu; taip pat rutulio stūmimo rungties! (Jo motina buvo taip pat rutulio stūmikė, tais pačiais 1936-ais  metais turėjusi  geriausią rezultatą Lietuvoje ir Lenkijos rekordą.) O J. Krikštaponio nuolatiniu varžovu buvo Juozo mokslo bei sporto draugas - Lietuvos legenda Leonas Puskunigis, kuris vėliau tapo Lietuvos Sporto rūmų dėstytoju, 1938 m. tos pačios gimnazijos mokytoju, 1943 m. Mariampolės apskrities Sporto vadovu ir  po 3-jų mėnesių kaliniu Študhofo („Dievų miško“) mirties stovyklos, o po to ir GULAG-o prie Onegos ežero.  Dar vėliau, - 1957 m.; kaip treneris ir, kaip, turintis asmeninę l. a. įrankių metiko patirtį,   Leonas parengė pirmąją lietuvaitę - planetos rekordininkę ieties metime - tai Birutę Zalagaitytę-Kalėdienę!

   Pateikus visą aibę klausimų, su naujomis aplinkybėmis dėl J. Krikštaponio kaip sportininko būsenos, todėl dar labiau aštrėja tokia problema:

     Jau virš metų karo Ukrainoje akivaizdoje - kreipiuosi  į LRT viešai: nustoti pastoviai šmeižti Ukmergės savivaldybę ir joje  gimusį bei Didvyriškai žuvusį Pirmojo Prezidento A. Smetonos sūnėną Juozą Krikštaponį, kurį turėtų pradėti gerbti ir Žydų bendruomenė, nes buvo nukentėjęs ir nuo vokiškų okupantų, išvaikiusiųjų LLV ir pradėjusių Holokaustą. Atrodo, būtent, tada, gal būt, dvasiškai neatlaikęs masinio žydų naikinimo, Juozas Ukmergės restorane sukonfliktavo,  gal, net su žudynių organizatoriais? Todėl čia pat tapo GESTAP-o suimtu, žiauriai sumuštu, bei kelis mėnesius kalinamu Kauno kalėjime tol, kol jo draugų ir jojo artimo giminaičio generolo Stasio Raštikio pastangomis nebuvo iš to kalėjimo ištrauktu, galimai, dėka supainiotų A. Impuliavičiaus bataliono dokumentų, kuriuos aš LLV archyve nufotografavau ir per nuorodas Jums parodysiu žemiau.
        Kada tas Ukmergės restorane įvykis įvyko, nėra žinoma, bet VISŲ ISTORINIŲ FAKTŲ VISUMA galėtų leisti daryti prielaidą, kad tai galėjo įvykti 1941 m. rugsėjo-spalio mėnesių sandūroje, prieš jam ruošiantis su  2/12 batalionu  išvykti į Minską? Klaustuką dedu, nes GESTAP-o dokumentai, nurodantys suėmimą-kalinimą, matyt, išvežti į Maskvą (dėl KGB dokumentų  naikinimo-išvežimo  R. Ozolas  dar sovietinėje AT sesijoje ...), kuriuos, tikriausiai, NKVD bei KGB tuos dokumentus matė, ir todėl J. Krikštaponio nerodė tame batalione, o vėliau nerodė jojo ir Baltarusijoje. Taip, kad J. Krikštaponis ten "vykdyti žudynių", kaip ir negalėjo?  Manau, Rusija senai būtų tuos dokumentus parodžiusi, jeigu suėmimas-kalinimas „ne 1941 m.“ būtų buvęs.
        Tačiau nerimą kelia ar ne Rusijos politikos labui ne tik pastovūs LRT šio Didvyrio šmeižimo faktai, bet ir šiuo įtemptuoju karo metinių karo Ukrainoje proga sveiku protu nesuvokiami dar, ir, nusišnekėjimai-nusirašinėjimai, štai, tokie:

       O  rekordininku Sovietų Sąjungos  disko metime; net du kartus (1958 m. ir 1961 m.) buvo iš  Juozo Krikštaponio gretimo kaimo vaikutis - tai mano buvęs Kūno kultūros dėstytojas Algimantas Baltušnikas, kuris galėjo ankstyvojoje vaikystėje pažinoti  minimą sporto garsenybę bei jąja žavėtis. O kai Partizanų  „Vyčio“ apygardos įkūrėjas J. Krikštaponis žuvo Didvyrio  mirtimi, tai jojo vardu buvo pavadinta rinktinė, kurioje ir kovėsi šio mano  dėstytojo 3 dėdės (jo tėvo 3 broliai), iš kurių Jonas BaltušnikasVienuolis“ buvo Krikštaponio rinktinės vadu.       
       Visiems A. Baltušniko dėdėms žuvus ir artimiesiems tapus ištremtiems į Buriatijos užkampį, 14-mečiui tremtiniui Algimantui disko mėtymo treniruotės tapo kaip ir minimo Lietuvos Didvyrio atminimo tąsa. Todėl Algimantas Baltušnikas, kaip Partizanų-Didvyrių sūnėnas negalėjo dalyvauti net 3-jose Olimpinėse žaidynėse. Pamenu savo dėstytoją 1963 m., kai jis mūsų Kauno Politechnikumo komandą rengė slidinėjimo varžyboms - savo pavyzdžiu mus skatino sportuoti ir domėtis pamėgtąja sporto šaka. Todėl tais metais aš pradėjau prenumeruoti žurnalą ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. .

 

 

        Ir kaip ne keista, tų metų tame Sovietų Sąjungos „Sporto Karalienės“ jubiliejiniame 100-tajame numerio viršelyje buvo patalpintas mūsų dėstytojo portretas - ezopiškai tapo pagerbtu už tai, kad jam KGB draudė dalyvauti užsienio varžybose. Su užsieniečiais jis galėjo rungtyniauti tik Lenino vardo Lužnikų stadione; taip vadinamame „Milžinų“ mače tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. Tada, neturėjusiam tarptautinių varžybų patirties, teko užleist į priekį planetos garsenybes  - pasaulio rekordininkus Džej Silvester-į ir Rink Babka. Apie tą mačą galima paskaityti 38-tame puslapyje.


5 pav.: 
Galima atminčiai pasididinti  Pamenu, kai dviračiu buvau nuvažiavęs į Londono Olimpiadą ir iš ten fotoreportažus su aprašymais platinau - tada teko stebėti, kaip mūsų Prezidentė geriausiam visų laikų Lietuvos disko metikui Virgilijui Aleknai įteikė sidabrinį diską su įrašu:
            
    
Kai laimite Jūs - laimi visa Lietuva“

     Galima ir VISĄ pokalbį pažiūrėti bei paskaityti-pastudijuoti...

 

      O, kai dabar mūsų disko metikai tapo tokiomis pat pasaulio garsenybėmis, tai jos ir pradėjo formuotis nuo Stasio Šačkaus-Puskunigio-Krikštaponio „pasėtos sėklos“ - nuo Jono Rygiškių gimnazijos. O josios dabar muziejus nė nežino savų išugdytų geriausių Lietuvos sportininkų - net ne aišku, kas buvo treneriu, padėjęs gimnazistams pasiekti gerus rezultatus?
        Tačiau, AČIŪ už išaiškinimą Asociacijai
„Marijampolė sporto veteranai“, jos pirmininkui, buvusiam sprinteriui Dariui Kemeraičiui ir krepšinio treneriui - Sporto pedagogui bei tikram Marijampolės sporto istorikui Gintautui Žibūdai, kurie šiemet rengs Marijampolės Lengvosios atletikos 100-mečiui renginius, o Marijampolės krepšiniui jau pernai buvo surengę.
        

     Jie man paaiškino buvusių sporto veteranų Juozo Kudirkos, 1928 m. Amsterdame Olimpinių žaidynių dalyvio-inžinieriaus Viktoro Ražaičio bei  J. Narbuto JAV 1975 m. išleistos knygos prisiminimus!
       
Pasirodo, TRENERIŲ NEBUVO -  MOKSLEIVIAI SAVARANKIŠKAI TRENIRAVOSI  - STUDIJAVO SPORTO TEORIJĄ IR VIENAS KITAM PADĖDAVO - vienas kitą  treniravo.
      Tuo tikslu 1921 m. patys gimnazistai sukūrė berniukų klubą   „Vaidotas“, o mergaičių „Mirga“. Pavadinimus pasirinko iš savo spektaklių herojų, apie kuriuos vaikai vaidino ir per spektaklius už bilietus rinko lėšas sporto inventoriui įsigyti. Ar dabar kas nors yra panašaus perdėm persunktoje Autoritarinėje pedagogikoje?

 
        Todėl Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona savo sūnėnui ir rekomenduoja į Marijampolę važiuoti, kur tradicijos pačios puikiausios SAVIUGDAI vystyti. Juk, Smetonų šeimoje gilios ŠVIETĖJIŠKOS tradicijos buvo. Juozo Krikštaponio mama Morta Smetonaitė-Krikštaponienė buvo žemdirbė-kaimo šviesuolė, o josios sesuo (Juozo teta) Julija SMETONAITĖ,   buvo pradinių klasių mokytoja, švietėja ir visuomenės veikėja - moterų sąjungoje aktyviai veikė Vilniuje. Laike sovietų okupacijos, po jos suėmimo-tremties į Rešiotų lagerį, 1944-09-03 d. paleista - 1947 m grįžo į Lietuvą ir mirė po metų - palaidota Užupušių kapinėse.
        Taip pat ir dar viena  Juozo teta; taip pat mokytoja buvo - tai  Elena Marija Smetonaitė, buvo Žiežmarių ir Jonavos mokytoja, ištekėjusi už generolo S. Raštikio - turėjo dvi dukras, gyvenusias Jonavoje.
        PAPILDAU naujausią ir tik šalutinę informaciją, jog viena jaunesnioji dukra, kurią šiek tiek pažinojau kaip pediatrę Meilutę, tai ji mirė prieš metus-du, - apie jos gyvenimą ir mirtį daug buvo rašyta, o prieš porą-trejetą savaičių vyresnioji Laimutė palaidota ir jokios neduota žinios visuomenei! (Labai gerai  pažinojau pastarosios dukrą Romą, ir kokios jai bėdos ištiko, galimai, užsienio valstybės spec. struktūrų dėka, detaliau informuoju LGGRTC išplėstinėje studijoje.) Bet, laikantis svarbiausios informacijos principo, tęsiu apie Juozo Krikštaponio ugdymo-saviugdos sąlygas bei jojo jaunystės aplinką. Manyčiau, kad logiškai galvojantiems ta aplinka turi daug ką sakyti, abejojant dėl to, kuo jį buvo bandyta paversti ir dabar toliau  tai bandoma.
 
        Svarbiausia, sugrįžtant prie paminėtos Rygiškių Jono gimnaziją baigusiųjų Šačkaus-Puskunigio-Krikštaponio trijulės fenomeno, atkreipiu, kad jųjų Sporto Karalienės Lietuvos čempionatų draugais ir varžovais priskaičiavau net apie 20 žydų tautybės Lietuvos čempionus bei daugiakartinius čempionatų prizininkus. Todėl pagal Sporto psichologijos praktiką, kažkaip, sunku išsivaizduoti, kad prasidėjus Holokaustui, sportininkas ir rungtyniavęs-draugavęs su naikinti pradėta tautine mažuma, būtų abejingas vykdomam nusikaltimui? Gal. todėl Ukmergės restorane ir įvyko konfliktas, po kurio J. Krikštaponis atsidūrė nacių kalėjime?
        Dar svarbiau, kad Juozui Krikštaponiui geru sporto kolega galėjo būti iš Ukrainos Komargorodo LDK kilmės Ukmergės pavieto kardininko Mikalojaus Komaro anūkas - labai aukšto meistriškumo lengvaatletis - Lietuvos vėliavą nešęs per pirmąjį Europos čempionatą (1934 m. Turine) - minėtas grafas
  Vladislovas (Vladas) Komaras, kurio tėvas gyveno Raguvėlės dvare. Beje, J. Krikštaponis buvo  ir šuolyje su kartimi III-čios vietos prizininku, o Vladas Komaras 1940 m. čempionu (iš Lietuvos čempionatų prizininkų sąvado 29-32 psl.) tapo jau sovietams ateinant? Jo tėvą Konstantiną - Raguvėlė dvaro valdytoją gerai pažinojo Baltušnikai - tai man pasakė minėto disko metiko A. Baltušniko seserys. O Konstantino dukra  Akvilina Komaraitė-Rimševičienė - dabartinė Raguvėlės dvaro paveldėtoja man irgi pasakė, kad Baltušnikus gerai pažinojo jos tėvus ir ji apie juos žino. Tai ir J. Krikštaponis , tikriausiai, turėjo pažinoti šį dvarininką Konstantiną, pas kurį lankėsi ir Prezidentas Antanas Smetoną, kaip pas pavyzdingiausią žemės ūkio organizatorių. (Visi Komarai buvo geri-pavyzdingi agronomai.) Todėl su šio Raguvėlės dvarininko sūnumi J. Krikštaponis galėjo bendrauti per savo vyresnį Rygiškių Jono gimnazijos bendramokslį Stasį Šačkų, ir per bendraklubį („Grandies“ sporto klubo) Vladą Balkūną, kurie su V. Komaru tame Europos čempionate trise Lietuvą atstovavo. Juk Raguvėlės dvaras nelabai toli nuo J. Krikštaponio gimtojo Užulėnio.

        O kai buvo formuojama  Vietinė rinktinė - J. Krikštaponio išgelbėtojas nuo hitlerininkų nagų generolas S. Raštikis atsisako jai vadovauti - vadovuti sutinka generolas Povilas Plechavičius. O kaip pats J. Krikštaponis reaguoja, kai atvykęs į Karo mokyklą, vadovauti 6-tai kuopai, - neranda Marijampolės apskrities Sporto vadovo ir savo draugo bei dėstytojo L. Puskunigio, į Študhofą išvežto? Ten išvežta ir daugiau Marijampolės inteligentų. Ir kitas Krikštaponio sporto draugas bei jo sporto klubo
„Grandis“ pirmininkas, o taip pat  Sporto rūmų dėstytojas jau minėtas |

`  Vladas Balkūnas (Valdo Adamkaus sporto draugas) irgi 1943-1944 m. m. nacių kalinamas. Pastarieji du ir Stasys Šačkus galėjo būti Juozo Krikštaponio dėstytojais, jį rengiant kariuomenės fizinio lavinimo instruktorių. Be to, Juozo sporto vadas nuo Jono Rygiškių gimnazijos suolo laikų Stasys Šačkus galėjo buvusį bendramokslį įtraukti ir į Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) veiklą? Kokia buvo Marijampolės visuomenės reakcija po minėtų suėmimų ir kaip Vietinės rinktinės narių ginčai su vokiečiais vyko dėl priesaikos žodžių;  „prisiekti Hitleriui“? Kokia asmeniškai nuo vokiečių nukentėjusio J. Krikštaponio nuotaika buvo dėl tokio absurdiško hitlerininkų reikalavimo?

      Liūdna,  bet 1944 m. birželį 20 d. Juozas praranda savo sporto kolegą jau Raguvėlės dvaro paveldėtoju tapusį Vladislovą Komarą, kuris kaip lietuvių vaikų švietimo iniciatoriaus sūnus ir Lietuvos vėliavnešys minėtame pirmame Europos čempionate, pačių lietuvių nužudomas per Glitiškėse vykdomas žudynes.  O po to Dubingiuose atsakomosios lietuviškai kalbančiųjų gyventojų žudynės. Keista, kad V. Komaras buvo BELORUTENIJOS pirmojo sekretoriaus Vilhelmo Kube pavaduotoju žemės ūkiui O nužudytojo V. Komaro sesuo - jau minėta dabartinė Raguvėlės dvaro valdytoja  man pasakė, kad jos mama labai pyko, jog jos sūnus buvo įtrauktas į „Armija krajovos“ aprūpinimą. Apie šios tragedijos sąsają su J. Krikštaponio veikla detaliau ... Kai hitlerininkai grubiai išvaiko Karo mokyklą, kokia J. Krikštaponio laikysena vokiečių atžvilgiu galėjo būti? Kaip jis panaudoja su jais diplomatiją, kad iš Vokietijos lėktuvu parskraidinti ginklus? Ar jis būtų tai galėjęs atlikti, jei jis ne seniai būtų iš kalėjimo išleistas, kaip Ukmergės konferencijoje istorikas M. Pocius teigė? Ar būtų vokiečiai bendravę, tik, tik su komunistais vienoje kameroje pasėdėjusiu? Ir, išvis, ar komunistai kalėjime galėjo būti okupacijos pabaigoje? Kodėl istorikas nepagrindė abejotino teiginio? Kaip pagal šį istoriką, jog, neva, Krikštaponis kalinamas galėjo būti, net „iki 1944 m. liepos mėnesio“, kai jis tuo metu organizavo iš Vokietijos ginklų gavimą ir nuo tų metų pradžios Vietinėje rinktinėje būti turėjo? 


 

   

 

 

 

 

 
 

       

        


 

 
 

šito nebus

 sprinteriai: Michailas Libermanas, broliai Gelmanai, Mykolas Preisas, F.Tepferis, Haris Švėminas, Zabielskiai, Hansas Letmanas, T.Šembergas, Lorchija Šacheraitė  bėgikai-stajeriai Klingeris,

M. Giunteris, Katrina Rodaitė Mykolas Tendis, Markas Geisleris,Kremhilda Francaitė, Štelmacheraitė  šuolininkas į aukštį 1931 Vladas Komaras K. 1.77, 

    Saliamonas Rozenbergas , Leonardas Kleinertas, 1936 Vladas Komaras Kl. 1.80 au kartimi 1940 Vladas Komaras K. 3.30, 1936 Povilas Vaitonis K. 3.12 J.Balčius 3.02 J.Krištaponis 2.92

rutulys 1940 Vladas Komaras K. 13.68     kanklių muzikai  1918-1953 Liet kariuomen karininkai

 

 

  Visi Reikalą rodo,, Salelionio parodymas kačiulis keičia

„“„“

 

 /

+

Už ką mokesčių mokėtojai Tyrimų redaktorei Indrei Makaraitytei moka atlygį, jei 

„“ „“„“ „“ „“ „“ „“    Vėsa liud  ++++++++++++

   
         

   

,,

3

 

23333333333333

               c